Do wolonatriuszy

Poszukujemy wolontariuszy do prowadzenia na FB tematycznych fanpage. Zgłoszenia ślijcie na adresy z zakładki "Napisz do nas".

Szlak bojowy 27 WDP AK

 

Dołacz do akcji

Logowanie

Regulamin Parlamentarnego Zespołu do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

§ 1
1. Parlamentarny Zespół ds. Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej zwany dalej „Zespołem”, został utworzony na podstawie art. 17 ust. 3 (art. 17 ust. 1) ustawy z dnia 19 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 221 poz. 2199 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 6 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2002 r. Nr 23, poz. 398 z późn. zm.).
2. Zespół tworzą posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wyrazili akces do pracy w Zespole i stanowią niepolityczną grupę osób o poglądach patriotycznych.

3. Stałą rolę doradczą pełnią eksperci, działacze społeczni oraz reprezentanci organizacji pozarządowych, których cele zbieżne są z celami Zespołu.
4. Przynależność do Zespołu jest dobrowolna.

§ 2
Idea, cele Zespołu oraz sposoby ich realizacji Zespół zrzesza parlamentarzystów przekonanych o:
1. Istotnej roli Kresów dla polskiej historii i kultury.
2. Pożytku rozpowszechniania wiedzy na temat Kresów oraz ich dziedzictwa dla obywatelskiej postawy społeczeństwa polskiego a szczególnie postaw współtworzenia dobra powszechnego Polaków w miejsce postaw roszczeniowych.
3. Potencjale kilku milionów Polaków o kresowym pochodzeniu.
4. Potrzebie zwiększania wiedzy historycznej większości współczesnego społeczeństwa polskiego.
5. Istotnej roli pozostawionych na Kresach rodaków, którzy potrzebują wsparcia w kultywowaniu polskich tradycji.

1. Cele realizacji:
· Zbliżenie Polski do Litwy, Ukrainy i Białorusi oraz poprawa relacji z wymienionymi krajami.
· Poprawa sytuacji Polaków na Kresach poprzez efektywną pomoc Litwie, Ukrainie i Białorusi oraz poprzez dobre traktowanie Polaków pochodzących z tych krajów na terenie Polski.
· Zwiększanie poziomu świadomości społecznej o przeszłości i kulturze historycznych Kresów.
· Przeciwdziałanie instytucjonalnej dyskryminacji Polaków.
· Rozszerzenie uprawnień Karty Polaka dla osób szczególnie, widocznie i bezsprzecznie aktywnych dla umacniania polskiej tożsamości.
· Udostępnienie w przystępny sposób wiedzy o Kresach młodemu pokoleniu i propagowanie postaw propaństwowych i prospołecznych.
· Uwypuklenie roli Kresów i Kresowian w podręcznikach i pomocach szkolnych.
· Wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
2. Środkami do celu Zespołu są szczególnie:
· Kreowanie debaty publicznej, propagowanie przekonań i wartości wymienionych
punkcie 1.
· Wpływanie na proces stanowienia prawa pod kątem realizacji w jak największym
stopniu wartości wymienionych w punkcie 1.
3. Zespół realizuje swoje cele między innymi poprzez:
· Współorganizowanie spotkań, seminariów, konferencji i innych wydarzeń.
· Udział w przygotowywaniu dokumentacji (np. raportów, sprawozdań).
· Monitoring procesu stanowienia prawa.
· Podejmowanie inicjatyw legislacyjnych, wnoszenie poprawek do procedowanych
w Parlamencie ustaw oraz wykorzystywanie innych narzędzi legislacyjnych
należących do kompetencji parlamentarzystów.
· Inicjatywy społeczne, kulturowe, medialne i edukacyjne.

§ 3
Władze Zespołu
1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu, reprezentując go także na zewnątrz.
2. W skład prezydium Zespołu wchodzą: przewodniczący i od 1 do 7
wiceprzewodniczących.
3. Przewodniczący Zespołu oraz pozostałe władze Zespołu są wybierani na okres kadencji Sejmu przez członków Zespołu w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Zespołu.

§ 4
Formy pracy Zespołu
Zespół przy wykonywaniu swoich zadań współpracuje z osobami i organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi realizacją postawionego przed Zespołem celu.
1. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Zespołu.
2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący Zespołu lub podczas jego nieobecności, upoważniony przez przewodniczącego – wiceprzewodniczący Zespołu.
3. Posiedzenia Zespołu są, za zgodą przewodniczącego, otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób.

§ 5
Zasady i tryb podejmowania decyzji przez Zespół
1. Zespół podejmuje uchwały i stanowiska zwykłą większością głosów.
2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
§ 6
Tryb zmiany niniejszego Regulaminu
Zmiana regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Zespołu, podjętej bezwzględną liczbą
głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. Projekt zmiany
regulaminu musi zostać przekazany członkom Zespołu przynajmniej na 14 dni przed
posiedzeniem Zespołu, na którym planowane będzie głosowanie w tej kwestii.
§ 7
Priorytety
Oprócz ogólnie wymienionych problemów, priorytetami Zespołu, o ile nagła, wysokiej wagi sytuacja nie stanowi inaczej są:
1. Upowszechnienie wiedzy społeczeństwa polskiego na temat Kresów.
2. Zapobieżenie dyskryminacji Polaków i stworzenie im możliwości rozwoju na miejscu wraz z utrzymaniem tożsamości narodowej.
3. Pomaganie w kreowaniu miejsc pracy dla Polaków na Kresach.
4. Poprawienie obrazu Polaka w byłych republikach sowieckich.
5. Upamiętnienie, zgodnie z uchwałą sejmową z 2009 roku, ludobójczej czystki etnicznej dokonanej przez OUN-UPA na ludności polskiej.
6. Propagowanie polskiej historiografii kresowej w Europie i na świecie.
7. Zapobieganie nienawiści między grupami etnicznymi.

Kresowy Serwis Informacyjny

Serwis o Wołyniu

Serwis o Kresach

Polecane filmy

Wieczna Chwała Bohaterom

PAMIĘTAJ PAMIETAĆ

Zostań sponsorem serwisu

poprzez zamieszczenie w TYM miejscu swojej reklamy.

Zamówienie banneru reklamowego kliknij TU

Statystyki

Użytkowników:
6
Artykułów:
509
Odsłon artykułów:
3957975

Odwiedza nas 267 gości oraz 0 użytkowników.

 
Copyright © 2004 r. 27 WDP AK
Wykonano w Agencji Reklamowej Bartexpo